Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010

Δράσεις απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ στο νομό Καστοριάς

Την Δευτέρα 20/09 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του νομού Καστοριάς-Δράσεις Απασχόλησης». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο νομό, ενίσχυση ανέργων αλλά και προγράμματα κατάρτισης και διατήρησης θέσεων εργασίας.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:
- Δράση I : Δημιουργία τριακοσίων νέων θέσεων εργασίας, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 24 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες, ακόμα.
- Δράση II : Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 100 ανέργων, με επιχορήγηση για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία, που υπάγεται στο πρόγραμμα, η οποία κλιμακώνεται από 20.000,00 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες.
- Δράση ΙΙΙ : Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας-προεργασία 150 ανέργων, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την υποχρέωση συνέχισης της απασχόλησης για επιπλέον 30 μήνες, με τη μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας-προεργασίας σε σύμβαση εργασίας.
Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα α) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας-προεργασίας, διάρκειας 6 μηνών και β) απασχόλησης, με τη μετατροπή του συμφωνητικού συνεργασίας σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστημα 30 μηνών.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε 26 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον 10 μήνες.
Ποσό επιχορήγησης :
α) για τους 6 πρώτους μήνες, που αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας-προεργασία, οι ωφελούμενοι νέοι θα αμείβονται από τον ΟΑΕΔ με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
β) για τους υπόλοιπους 20 επόμενους μήνες απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ.
- Πρόγραμμα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας
Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας, για επαπειλούμενους εργαζόμενους του νομού Καστοριάς, ηλικίας 18-64 ετών, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 24 μήνες, και μετά τη λήξη της, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες, ακόμα.
- Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για 350 ανέργους και 150 εργαζόμενους σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας η των επιχειρήσεων του νομού Καστοριάς, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και της Δομής Στήριξης του Προγράμματος, όπως θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, που θα συσταθεί μεταξύ των τοπικών, κλαδικών, κοινωνικών ή άλλων φορέων.
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους είναι 500 ώρες και για τους εργαζόμενους 160 ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο ανέρχεται στα 6 ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται στα 5 ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης είναι:
Άνεργοι
- να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
- να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς, που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπ'Α όψιν τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, που προτείνει η Δομή Στήριξης με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Εργαζόμενοι
Τα ωφελούμενα άτομα πρέπει να εργάζονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που έχει υποδείξει η Δομή Στήριξης του προγράμματος, μετά από διαβούλευση με τους κλαδικούς/τοπικούς φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών/εργαζομένων.
Στόχος είναι η αναβάθμιση των προσόντων για τη διατηρησιμότητα της θέσης τους στην επιχείρηση.
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους είναι 500 ώρες και για τους εργαζόμενους 160 ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο ανέρχεται στα 6 ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται στα 5 ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης.
Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση τόσο κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού, ενώ μετά το πέρας της κατάρτισης και μετά από επιτυχή αξιολόγηση, χορηγείται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Σχετικό Link
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς Δράσεις Απασχόλησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...